Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

 

  • knihy

 

Samostatně

[1.] Od středověku k romantismu. Studie o starší literatuře. Opava, Slezská univerzita 2000. 227 s. - ISBN 80-7248-070-7.

[2.] Slovo – paměť – tradice. Opava, Slezská univerzita 2001. 99 s. - ISBN 80-7248-106-1.

[3.] Josef Vašica (1884–1968). Pokus o portrét. Opava, Verbum a Matice slezská 2001. 116 s. - ISBN 80-238-7571-X (pro Verbum), ISBN 80-903055-0-4 (pro Matici slezskou)

[4.] Kazatel Daniel Nitsch. Kapitola z barokní homiletiky. Brno, Istenis 2003. 231 s. ISBN 80-902871-6-6.

 

[5.] Příběhy, osudy, profily. Ostrava : Společnost L. Vrly, 2005. 218 s. ISBN 80-239-4064-3.

[6.] Cestami textů. Brno : Slavistická společnost F. Wollmana, 2007. 329 s.. ISBN 978-80-239-8295-4

[7.] Kruhy kolem (I.) Ostrava : Společnost Leopolda Vrly, 2007. 92 s. ISBN 978-80-239-9349-3

[8.] Tекст, жанр и интерпретация. Москва : Университетская книга, 2008. 136 c. - ISBN 978-5-91304-020-6

 

Kolektivní

[1.] Lexikon literárních pojmů. Olomouc, Nakladatelství Olomouc 2002. 422 s. ISBN 80-7182-124-1 [Společně s Františkem Všetičkou.]

[2.] Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. I. Brno, Istenis 2003. 91 ss.. ISBN 80-902871-8-2 [Společně s Ivo Pospíšilem.]

[3.] Stabilita a labilita žánrů. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. II. Opava : Slezská univerzita 2005. 483 ss. ISBN 80-7248-338-2 [S volně utvořenou badatelskou školou.]

[4.] Žánry živé, mrtvé, revitalizované. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. III. Opava : Slezská univerzita 2005. [Společně s badatelskou školou.]

[5.] Žánr – podzemní řeka / Gatunek – rzeka podziemna. /V tisku, 2008./ [Společně s badatelskou školou.]

 

  • studie (za posledních 5 let)

 

[1.] Román-esej o zemi uprostřed Evropy v postmodernistické perspektivě. [In:] Dialog w środku Europy: rok 2002. Pod redakcją Pawla Majerskiego. Czerwionka-Leszczyny, MOK 2003, s. 50–60.

[2.] Interpretace realismu v syntézách české literatury. [In:] Cesta k realitě (Literatura a kultura v druhé polovině 19. století). Red. Ludvík Štěpán. Brno, Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony 2003, s. 217–226.

[3.] Česko-slovenské renesanční paralely (Fanchaliho sborník a brněnský zlomek milostné lyriky). [In:] Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech (Meziliterárnost a areál). Brněnské texty k slovakistice IV. Ed. Ivo Pospíšil a Miloš Zelenka. Brno, Ústav slavistiky FF MU 2003, s. 164–174.

[4.] Česká barokní homiletika (Dosavadní výzkum a výhledy). [In:] Česká slavistika 2003. České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21. 8. 2003. Eds. Ivo Pospíšil a Miloš Zelenka. Praha, Academia 2003, s. 243–256.

[5.] Akademikové po sametu aneb Román-esej o středoevropském prostoru. [In:] Postmodernismus v české a slovenské próze. Opava, Slezská univerzita 2003, s. 166–172.

[6.] Postmoderní podoba jurodivosti. [In:] Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Brněnské texty k slovakistice VI. Editoři Ivo Pospíšil a Miloš Zelenka. Brno, Slavistická společnost Franka Wollmana a Ústav slavistiky FF MU v Brně 2004, s. 177–122.

[7.] Josef Dobrovský – hrdina české beletrie. [In:] Studia Moravica I. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica 1. Olomouc 2004, usp. Jiří Fiala a Lubomír Machala, s. 365–370.

[8.] Josef Dobrovský postavou české beletrie. Alternativa plus 7, 2003, 1/2, s. 71-75

[9.] K české barokní literatuře v českém Slezsku v 17. a 18. století. [In:] Dialog w środku Europy: Śląsk & Slezsko. Pod redakcją Stanisława Krawczyka i Pawła Majerskiego. Czerwionka-Leszczyny, MOK 2004, s. 16–23.

[10.] Arne Novák a počátky české barokistiky. [In:] SPFFBU, Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, řada literárněvědná bohemistická (V), č. 5–6, Brno 2004, s. 27–34.

[11.] /Objevování Františka Němce. Životopisná skica. Alternativa plus 8, 2004, č. 1/2, s. 89–97.

[12.] Mezipolohy, hybridizace a transformace žánrů (s jedním příkladem). K otázkám současné genologie. Alternativa plus 8, 2004, č. 3/4, s. 88–93.

[13.] Umění dialogu a přemýšlení o literárních procesech. [In:] SPFFBU, řada slavistická, X8, 2005, s. 191–194.

[14.] Stanislav Souček a „literární Morava“ aneb od heuristiky, třídění a kritiky textu ke genologii. [In:] Studia Moravica II. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica Moravica 2, red. Jiří Fiala, Olomouc 2004, s. 107–115. [Fakticky 2005.]

[15.] K Hrabákově úpravě staročeské svatokateřinské legendy. [In:] SPFFBU, řada bohemistická, V7, 2004, s. 107–112. [Fakticky 2005.]

[16.] O projektu Žánrové metamorfózy ve středoevropských souvislostech. In: Stabilita a labilita žánrů. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. II. Opava : Slezská univerzita 2005, s. 10–23.

[17.] Cestopis – stabilní žánr, nebo supermarket dobových literárních postupů, žánrových variant a forem? In: Stabilita a labilita žánrů. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. II. Opava : Slezská univerzita 2005, s. 270–278.

[18.] K některým současným problémům polské, slovenské a české literární vědy. In: Litteraria humanitas XIV. Problémy poetiky. Eds. Josef Dohnal, Danuše Kšicová, Ivo Pospíšil. Brno : Masarykova univerzita 2006, s. 232–330.

[19.] Hra a Theatrum mundi podle Macury. In: Homo ludens v literatuře. Red. Libor Pavera. Opava : Slezská univerzita, 2006, s. 313–318.

[20.] Bádání nad elektronickými médii a jejich žánry. [In:] Žánry živé, mrtvé, revitalizované. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. III. Opava : Slezská univerzita 2006, s. 162–170. 

[21.] Вторая мировая война как оcобный период в развитии жанров чешской литературы. Ин: Опыт иcтории – опыт литературы. Вторая мировая война. Центральная и Юго-Воcточная Европа. Москва : Наука 2007, с. 169–179.

[22.] Чешский палеославист Йозеф Вашица. Ин: Вопросы языка и литературы в современных исследованиях. Москва-Ярославль : РЕМДЕР 2007, с. 110–115. 

[23.] Ad multos annos docenti Drahomír Šajtar. In: Chodec cestami poezie. Redigovali Květa Šajtarová a Libor Pavera. Ostrava : Společnost Leopolda Vrly, 2007, s. 13–19. ISBN 978-80-239-9348-6

[24.] The Research Programme Concerning Literary Kind and Genre Modifications (in the Central-European Context). In: The Horizons of Contemporary Slavic Comparative Literature Studies. Edited by Halina Janaszek-Ivaničková. Warszawa, Elipsa 2007, s. 210–221. ISBN 978-83-7151-779-2

[25.] Revue Alternativa plus – próba integracji europejskiej. In: Polska i Chorwacja w Europie Środkowej. Integracja europejska w tradycji i przyszłości. Pod redakcją Piotra żurka. Bielsko-Biała : ATH, 2007, s. 613–624.

[26.] Prostor a čas ve staročeském cestopisu (u Šaška z Bířkova a Bedřicha z Donína). In: Świat techniki i humanistyki. Pod redakcją Emila Tokarza. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH 2007, s. 269–276.

[27.] K otázce adaptace v dramatu (Kunderovo dramatické zpracování Komenského Labyrintu). [In:] Divadlo v české a slovenské literatuře. Opava : Slezská univerzita, 2007, s. 56–62.

 

[28.] Koncepcja czasoprzestrzeni i wspomaganie syntaktyczne w streszczaniu opowiadania Aleksandra Puszkina pt. Zamieć. [In:] Slovanské studie XI – Studia Slavica XI. Ostrava : Ostravská univerzita, 2007, s. 19–29. [Společně s W. Gorczycou a Barbarou Lipskou-Gorczycovou .]

[29.] Josef Vašica v dialogu kultur střední Evropy. [In:] Poznávanie kulturného dedičstva sv. Cyrila a Metoda. Eds. Jozef Michalov, Martin Hetényi, Peter Ivanič, Zvonko Taneski. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa 2007, s. 184–199.

[30.] In margine posledních 13 let tzv. nitranské školy. Zrkadlenie / Zrcadlení 4, 2007, 3, s. 80-83.

[31.] "Naše" a "cizí" a "centrum" a "periferie" v literární kultuře Slezska. Úvaha s příklady k tématu. [In:] Uczeń na pograniczu językowym polsko-słowackim. Praca pod redakcją Iwony Nowakowskiej-Kempnej.Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna 2007, s. 249-256.

[32.] Sondy do současné literatury pro děti a mládež v Polsku (od let devadesátých XX. století). [In:] s. Slovo o slove 14, 2008, Prešov, s. 205-209.

[33.] Interpretace, čtení a prospektiva. Esej k tématu "historických mutací". [In:] Slavistika dnes. Kolektivní monografie. Ed. Ivo Pospíšil. Brno : Masarykova univerzita 2008, s. 103-107.

 

 

pokračuje na stránkách www.liborpavera.cz